MONTESSORI: HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

 
Các con được lựa chọn hoạt động ở cả 5 góc: cảm quan, toán, ngôn ngữ, văn hoá- khoa học và thực hành cuộc sống.
Trong lớp các bạn lớn sẽ hướng dẫn cho các e nhỏ hơn, bạn biết hoạt động sẽ hướng dẫn cho bạn chưa biết, cùng giúp đỡ nhau trong mọi hoạt động